Corrugated Benelux Association > Duurzaam en innovatief > Houtverordening > default

 

Europese Houtverordening (EUTR)
Op 3 maart 2013 is de Europese Houtverordening (EUropean Timber Regulation) in werking getreden. Houttransacties vanaf die datum vallen onder de Verordening. In de golfkartonsector zullen de zorgvuldigheidseisen als "marktdeelnemer" maar in beperkte mate een rol van betekenis spelen, namelijk bij rechtstreekse import van bijvoorbeeld pallets, papier en papieren tapes van buiten de EU.

Handel in illegaat gekapt hout bestrijden

Het doel van de verordening is om handel in illegaal gekapt hout te bestrijden. Daartoe bestaan 3 verplichtingen:

  • Verbod om illegaal gekapt hout en daarvan vervaardigde houtproducten waaronder houtpulp, pallets, papier en karton (hoofdstukken 47 en 48, behoudens gerecyclede soorten, van de gecombineerde Nomenclatuur) op de interne markt te brengen
  • Bedrijven moeten zich inspannen om het risico op gebruik van illegaal gekapt hout te minimaliseren
  • Producten moeten door de handelsketen heen traceerbaar zijn.

De verordening geldt niet voor de verpakking van hout (of daarvan afgeleide materialen zoals papier en karton) van al verpakte producten.

Twee belangrijke partijen: marktdeelnemers en handelaren
De Verordening maakt geen onderscheid tussen hout van binnen of buiten de EU. Dus ook hout en houtproducten afkomstig van Europese (incl. Nederlandse) bossen vallen onder de reikwijdte van de verordening op het moment dat ze voor het eerst op de markt worden gebracht. Onder het laatste wordt verstaan: op commerciële basis voor de eerste maal leveren van hout(producten) op de interne Europese markt. Dergelijke ondernemers worden "marktdeelnemers" genoemd. Het eerder genoemde verbod is uitsluitend op deze groep van toepassing.

Ondernemers die het product na de marktdeelnemer verder verhandelen op de interne markt, vallen onder de categorie "handelaren". Zij moeten alleen een plicht vervullen in het kader van de traceerbaarheid. Eindgebruikers zoals consumenten vallen buiten de werking van de verordening.


Zorgvuldigheidseisen voor marktdeelnemers
Marktdeelnemers moeten garanties geven over de legale herkomst van hun producten door een stelsel van zorgvuldigheidseisen toe te passen. Een FSC- of PEFC certificaat is daartoe wel behulpzaam, maar niet afdoende.
Dit stelsel bestaat uit:

  • gegevens over de legale herkomst verzamelen en 5 jaar beschikbaar houden (hoeft ze niet zelf te bewaren); bijv. nadere bijzonderheden over land, leverancier en naleving wetgeving
  • risicoanalyses uitvoeren om in te schatten en te analyseren of het hout illegaal is gekapt; bijv. op basis van bovenstaande gegevens beoordelen of illegaal houtproduct in de keten terecht is gekomen.
  • risico minimaliseren door het nemen van maatregelen; bijv. door betrokken leverancier om aanvullende informatie en controle vragen. 

FLEGT en CITES
Om onder meer efficiencyredenen is aansluiting gezocht bij bestaande privaatrechtelijke systemen van kwaliteitscontrole. Afstemming heeft bijvoorbeeld plaats gevonden met het zgn. FLEGT vergunningenstelsel (over legale houtkap) en de CITES basisverordening (over beschermde inheemse en uitheemse dier- en plantensoorten). Met FLEGT landen zijn en worden vrijwillige partnerovereenkomsten (VPA) gesloten. Houtproducten die op basis van de FLEGT-verordening of CITES-basisverordening rechtmatig zijn ingevoerd worden beschouwd als legaal gekapt.


Monitoring
Marktdeelnemers kunnen zelf hun handelswijze aanpassen aan de eisen van de verordening (due diligence), of zich aansluiten bij een erkende monitoringsorganisatie (MO), die een stelsel van zorgvuldigheidseisen aanbiedt om conform de aangeboden standaard te gaan werken. Op dit moment zijn er nog geen MO’s erkend door de Europese Commissie.


Traceerbaarheid
Handelaren hebben de plicht om administratie te houden van de personen van wie zij hout(producten) hebben gekocht en van personen aan wie zij hout(producten) hebben verkocht. Deze gegevens dienen 5 jaar bewaard te blijven. Hiermee wordt de traceerbaarheid geborgd van illegaal op de markt gebrachte goederen. Bestaande administraties van bedrijven kunnen hiervoor volstaan.

Toezicht
Toezicht op de naleving (opsporing en handhaving) van de Verordening wordt in Nederland verricht door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Ook het toezicht op de erkende MO's (eens per 2 jaar) is door de EU naar deze instantie gedelegeerd.

Meer informatie
Zie het rechterscherm voor informatiebronnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding voor titelbalk van pagina met webonderdelen
default