Corrugated Benelux Association > Duurzaam en innovatief > Verpakkingenbeleid > default

 

Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen
Per 1 januari 2013 is de verpakkingenbelasting omgezet in een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Dit is vastgelegd in Raamovereenkomst II tussen het verpakkende bedrijfsleven, het ministerie Van I&M en de VNG (gemeenten). Met deze Afvalbeheersbijdrage wordt invulling gegeven aan de producentenverantwoordelijkheid, die is vastgelegd in de EU-Richtlijn Verpakkingen en Verpakkingsafval en het nieuwe Besluit beheer Verpakkingen. Producenten of importeurs zijn op grond van deze regelgeving verplicht verantwoording te nemen voor preventie, inzameling en hergebruik van gebruikte verpakkingsmaterialen.

Het  Afvalfonds Verpakkingen (SAV)  int de afvalbeheersbijdragen. Ondernemingen moeten vanaf 50.000 kg. (ondergrens) verpakkingsmateriaal om hun producten dat ze jaarlijks op de markt brengen, een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen betalen. Daarvoor moeten ze zich bij het Afvalfonds Verpakkingen aanmelden. Er geldt één tarief per verpakkingensoort. Voor golfkarton geldt een laag tarief.

B2B en B2C
Onderscheid wordt gemaakt tussen consumentenverpakkingen (B2C) en - lager belaste - bedrijfsverpakkingen (B2B). Golfkarton is in hoofdzaak een bedrijfsverpakking en valt daarom onder de Regeling Bedrijfsverpakkers. De voorheen al gunstige tarieven voor golfkarton pakken vanaf 2013 nog voordeliger uit omdat ze zijn gebaseerd op de inzamelkosten van de materialen en niet meer op hun milieubelasting.

Actuele informatie o.a. over aktiviteiten en tarieven 2015 is te vinden op: 
Afvalfonds Verpakkingen (SAV)
Belastingdienst
PRN (Stichting Papier Recycling Nederland)
Nedvang

Ondergrens 50.000 kg
Bedrijven die minder dan 50.000 kg.  verpakkingsmateriaal toevoegen aan op de Nederlandse markt gebrachte producten zijn vrijgesteld van de bijdragen. De overige bedrijven betalen pas vanaf 50.000 kg. toegevoegde verpakkingen. Met de gegevens van de eigen boekhouding moet aannemelijk worden gemaakt dat geen bijdragen verschuldigd is. Er zijn specifieke regels voor concerns.

Logistieke hulpmiddelen vrijgesteld van belastingheffing
Een belangrijke categorie (golfkarton)verpakkingen is aangemerkt als logistieke hulpmiddelen (kies bij productcatalogus onder categorie "bijzondere verpakkingen"). Zij zijn vrijgesteld, ongeacht het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. Het gaat onder meer om kratten met een inhoud van 8 liter en meer (vooral gebruikt voor groenten, bloemen en visproducten), alsmede IBC verpakkingen en dozen met een inhoud van meer dan 1000 liter. Ook tussenlegvellen (tussenplaten) zijn vrijgesteld. Belangrijk zijn de gebruikte definities van “dozen” en “kratten”, wat tot begripsverwarring kan leiden: een doos kan van hout of plastic zijn en een krat van karton.

Definitie krat
Definitie van een krat (ongeacht het materiaal): bestaat uit tenminste 6 vlakken, waarvan er tenminste één open is. Dit maakt het mogelijk dat het verpakte product, zonder dat de verpakking wordt aangepast, kan worden in- of uitgepakt.


Definitie doos

Definitie van een doos (ongeacht het materiaal): bestaat ook uit tenminste 6 vlakken, maar een doos is dicht en moet eerst worden aangepast alvorens het verpakte product in of uit te kunnen pakken. Gedacht kan worden aan een doos die moet worden opengevouwen of waarvan een deksel moet worden afgehaald.

Speciale regelingen blijven bestaan
Ter vereenvoudiging van de aangifte had de Belastingdienst met verschillende sectoren afspraken gemaakt, zoals met de tuinbouw- en sierteeltsector. Deze blijven bestaan. Speciale regelingen gelden onder meer voor indirecte exporten (teruggaafregeling) en verkooppuntverpakkingen.

Afvalbeheersbijdragen papiervezelconvenant
Voor alle niet-verpakkingspapieren (zoals voor kranten, tijdschriften en folders) geldt het papiervezelconvenant, met name ter financiering van de gemeentelijke inzameling bij huishoudens in periodes dat de oudpapierprijs door een bodem zakt. Tijdelijk worden dan afvalbeheersbijdragen geheven bij de eerste ontvangers van papier.

Belangrijk: Voor hetzelfde papierproduct geldt hetzij de Afvalbeheersbijdrage verpakkingen, hetzij de afvalbeheersbijdrage op grond van het papiervezelconvenant, dus nooit beide.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preventie en Recycling

Minder waar kan, meer waar moet
Een belangrijk onderdeel van het verpakkingenbeleid gaat over preventie. Dit betekent bijvoorbeeld niet onnodig of teveel verpakken. Maar ook weer niet te weinig wat door bederf en productschade tot extra milieubelasting zou leiden.

Voor de golfkartonindustrie wordt dit beleid vorm gegeven door samen met klanten te komen tot materiaalbesparing, sterkere constructies en efficiëntere toepassingen. Veel meerwaarde wordt gecreëerd door bij te dragen aan betere palletbenuttingen en hogere beladingsgraden van vrachtwagens. 

Nieuw Kennisinstituut
Op basis  van de elders  al genoemde Raamovereenkomst II is ook het nieuwe Kennisinstituut Duurzaam Verpakken opgericht. Dit gaat voor de komende jaren een ‘verduurzamingsagenda’  opstellen en uitvoeren. De focus komt te liggen op verduurzaming van produkt-verpakkingscombinaties met het oog op de hele verpakkingsketen. De eerste maatregelen hebben in het algemeen betrekking op vermindering van plasticgebruik en gescheiden inzameling van drankenkartons.

Essentiële Eisen
Een belangrijk onderdeel vormen de zgn. Essentiële Eisen die in de wet staan sinds 2006 en verplicht onderdeel zijn van de maatregelen om de verpakkingsketen te verduurzamen. Voor het verpakkende bedrijfsleven is hiervoor een factsheet als handreiking ontwikkeld door TNO.